image_pdfimage_print

Целта на тази процедура е да укаже реда за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта или пета категория, с което се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.

В зависимост от своите характеристики, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се делят на шест категории (чл. 137, ал. 1 ЗУТ).

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) разрешение за ползване (чл. 177, ал. 2 ЗУТ).

За строежите от четвърта и пета категория се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 1 и 3 ЗУТ).

Строежите от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация (чл. 178, ал. 2 ЗУТ).

Осъществяване на процедурата

І. Компетентен орган

Удостоверението за въвеждане на строеж от четвърта или пета категория в експлоатация се издава от главния архитект на общината, респективно района (по решение на общинския съвет при градовете с районно деление), на чиято територия се намира строежът (чл. 148, ал. 2 ЗУТ).

ІІ. Заявител

Инициатор на процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж може да бъде лице, което притежава качеството възложител по смисъла на чл. 161 ЗУТ – собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Съгласно разпоредбата на § 2 ДР на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., възложителят може да бъде представляван от упълномощени от него лица въз основа на нотариално заверено пълномощно или договор с изричен текст за упълномощаване.

ІІІ. Нормативно установени изисквания

За да бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта или пета категория, е необходимо:

1. да бъдат представени пред главния архитект окончателният доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 ЗУТ (за предаване на екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти) (чл. 177, ал. 1 ЗУТ);

2. да се състави КОНСТАТИВЕН АКТ ОБРАЗЕЦ 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., с който се удостоверява изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, изискванията за носимоспособност, устойчивост, дълготрайност, пожарна безопасност, безопасно ползване, опазване здравето и живота на хората и т.н., както и съответствие с условията на сключения договор за строителство.

ІV. Необходими документи

1. Възложителят или упълномощеното от него лице следва да подаде искане за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до главния архитект на общината (района).

2. Към ИСКАНЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ се прилагат следните документи:

2.1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на закон;

2.2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор

а) според изискването на § 3, ал. 1 ДР на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г., окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

- законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

- изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

- вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

- липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

- достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания;

- енергийна ефективност;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

б) в доклада се вписват:

- основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на лиценза (свидетелството за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др. с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежата на инженерната инфраструктура;

- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива;

2.3. одобрен проект, екзекутивна документация, разрешение за строеж (акт за узаконяване);

2.4. протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива;

2.5. АКТ ОБРАЗЕЦ 14 ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА;

2.6. КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА ОБРАЗЕЦ 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.;

2.7. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

2.8. документ (удостоверение) от Агенция по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;

2.9. заверена заповедна книга;

2.10. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

3. Към ИСКАНЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ПЕТА КАТЕГОРИЯ се прилагат документите по горепосочените точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

V. Вътрешен ход на процедурата

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, от изпълнителя или от лице, определено от възложителя (чл. 175, ал. 1 ЗУТ).

При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5-8 ЗУТ органът, одобрил проектите, е длъжен да предприеме действията по чл. 223, ал. 3 ЗУТ (чл. 175, ал. 3, т. 1 ЗУТ).

При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 1-4 ЗУТ органът, одобрил проектите, е длъжен да разпореди съставянето на констативен акт за започване на административно производство по премахване на строежа и да уведоми органите на ДНСК (чл. 175, ал. 3, т. 2 ЗУТ).

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация (чл. 175, ал. 4 ЗУТ). В този случай с подписите на лицата, посочени в чл. 175, ал. 2 ЗУТ, поставени върху копия от одобрените проекти, и със запис се удостоверява, че не са допуснати отклонения по време на строителството. Подписаното копие от проекта се предава в общинската администрация.

За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания (чл. 176, ал. 2 ЗУТ).

В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите (чл. 176, ал. 4 ЗУТ).

В 7-дневен срок от постъпване на ИСКАНЕТО органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (чл. 177, ал. 3 ЗУТ).

Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация се връчва на възложителя или на упълномощено от него лице.

Главният архитект на общината (района) прави мотивиран отказ за регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните случаи:

- при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

- при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите;

- при неизвършени мероприятия, предвидени в част “Вертикална планировка”, и нереализирано озеленяване по одобрения проект;

- при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;

- при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно инвестиционния проект;

- ако не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно чл. 69 ЗУТ в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот;

- когато липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а от Закона за управление на отпадъците.

- ако не е упражняван строителен надзор в случаите, когато е задължително, или е упражняван от лице без необходимото оправомощаване или лицензиране (арг. чл. 178, ал. 3, чл. 224, ал. 1 ЗУТ).

VІ. Обжалване

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване на удостоверение са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 ЗУТ и подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождение на недвижимия имот (чл. 215, ал. 1 ЗУТ).

VІІ. Такси

За тази административна услуга се събират такси, определени с наредба на съответния общински съвет.