Tag archives for ВКС

image_pdfimage_print
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС

1. ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ПО ЧЛ. 249, АЛ. 2, ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 1, И С ЧЛ. 248, АЛ. 2, Т. 3 НПК ПО ДЕЛО, ПО КОЕТО СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ОБРАЗУВАНО ПО НЕПРИКЛЮЧИЛО КЪМ 1.1.2012 Г. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СЛЕДВА ДА ВЪРНЕ ДЕЛОТО...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 17.12.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСГК НА ВКС

АКО В КЛАУЗА НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) Е ПРЕДВИДЕНО РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА СЪГЛАСУВА УВОЛНЕНИЕТО ИЛИ ДА ВЗЕМЕ СТАНОВИЩЕТО, МНЕНИЕТО ИЛИ ДА ИНФОРМИРА СИНДИКАЛНИЯ ОРГАН, А НЕ ДА ВЗЕМЕ НЕГОВОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ, НЕ Е НАЛИЦЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 333, АЛ. 4 КТ. АКО ДОКУМЕНТЪТ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСИЕ...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 19.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСГК НА ВКС

1. ДОПУСТИМО Е ИСКЪТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 75, АЛ. 2 ЗН ДА БЪДЕ ПРЕДЯВЕН САМОСТОЯТЕЛНО В ОТДЕЛНО ИСКОВО ПРОИЗВОДСТВО. 2. ДОГОВОР, С КОЙТО Е ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА ПОДЕЛЯНЕ НА СЪСОБСТВЕНО ИМУЩЕСТВО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ В ДЯЛ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС

1. ПРЕВОЗНОТО ИЛИ ПРЕНОСНОТО СРЕДСТВО, В КОЕТО СА ОТКРИТИ АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 234 НК, НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОТНЕМАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 53, АЛ. 1, Б. “А” НК. 2. НАЛАГАНЕТО НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА ПО ЧЛ. 72 НПК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО ИЛИ ПРЕНОСНО СРЕДСТВО, В...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСГК НА ВКС

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПО ЧЛ. 225, АЛ. 3 КТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДНОТО БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОЛУЧЕНО ПРЕДИ НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ КАТО СЪЩОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ РАЗМЕРА НА УСТАНОВЕНАТА ЗА СТРАНАТА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ПЕРИОДА НА НЕДОПУСКАНЕТО НА РАБОТА. Чл. 225, ал. 3 КТ...
Прочетете още»
1 2 20