I. Субектите на съдебния исков процес са съдът и страните. В иско­вия процес страни са ищецът и ответникът. Ищецът е лицето, от чието име се предявява искът, а ответникът е лицето, срещу което искът се предявява. Искът е искане за защита чрез разрешаване на граждански спор със сила на...
Прочетете още»