Tag archives for ЗМВР

image_pdfimage_print
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 04.07.2002 Г. ПО АДМ. Д. № ТР-3/2001 Г., ОСС НА ВАС

Отхвърля предложението на заместник-главния прокурор, ръководител на Върховната административна прокуратура, за издаване на тълкувателно решение по въпросите: 1. Какъв е правният характер на въведените в ППЗМВР понятия: “данни за извършени дисциплинарни нарушения” съгласно чл. 206, ал. 1 и “достатъчно данни за извършеното нарушение и самоличността на нарушителя” съгласно чл....
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г.

Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г. СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В МВР МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ОТ ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 245, АЛ. 1, Т. 2 ЗМВР САМО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КУМУЛАТИВНО ДАДЕНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ В ТАЗИ РАЗПОРЕДБА – ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ. Чл. 245,...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 7 ЮНИ 2007 Г.

Обн. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г. 1. ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 239, АЛ. 1, Т. 5 ЗМВР (ОТМ.) СЕ НАЛАГА ЗА ПОВЕДЕНИЕ, НЕСЪВМЕСТИМО С МОРАЛА, КОЕТО УРОНВА ПРЕСТИЖА НА СЛУЖБАТА. 2. СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СЕ НАРУШАВА УСТАНОВЕНИЯТ ОБЩЕСТВЕН РЕД, ДЕЯНИЕТО НЯМА ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, АКО...
Прочетете още»