Tag archives for ЗУТ

image_pdfimage_print
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 25.04.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2012 Г., ОСГТК НА ВКС

1. РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 129, АЛ. 2 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Е НЕПРИЛОЖИМА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. В ХИПОТЕЗАТА НА НЕРЕДОВНОСТ НА МОЛБАТА ЗА ВПИСВАНЕ, СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Е ДЛЪЖЕН ДА ПОСТАНОВИ ОТКАЗ СЪГЛАСНО ЧЛ. 32А ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, БЕЗ ДА МОЖЕ ДА...
Прочетете още»
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Заповед за обезщетяване по чл. 100 от ЗТСУ

ВЪПРОС: Обезщетени са двама души – Пешо и Калина с имот поради отчуждаване, със заповед по чл.100 ЗТСУ през 2004г. Калина подава заявление с нотариална заверка на подписите до кмета и заявява, че иска жилището, което е отредено за обезщетение да се прехвърли изцяло на Пешо. Това са син...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 14.01.2008 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 19/2007 Г., ОСК НА ВАС

Решенията на административните съдилища, с които се произнасят по жалби срещу решения и заповеди за одобряване или изменение на устройствени планове по Закона за устройство на територията, не подлежат на касационно обжалване....
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВАС и ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 28.03.2011 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2010 Г., ОСГК НА ВКС

С ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ, ПОСОЧЕНИ В § 8, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ, ОТЧУЖДИТЕЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА, НО НЕПРИЛОЖЕНИ ДВОРИЩНОРЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЧАСТИТЕ В ОБРАЗУВАНИ СЪСОБСТВЕНИ ДВОРИЩНОРЕГУЛАЦИОННИ ПАРЦЕЛИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПРИДАДЕНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ СЕ ПРЕКРАТЯВА АВТОМАТИЧНО, БЕЗ ДА...
Прочетете още»